Drukuj PDF
Zmiana treści opracowanie wniosku aplikacyjnego
Identyfikator #9955685
Podgląd Oferta przeglądana 295 razy
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy
al. Partyzantów 57, godz. 12:30
Telefon: 81 889 3228
Fax: 81 889 3350
Email: przetargi@piwet.pulawy.pl
WWW: zampub.piwet.pulawy.pl
Kontakt
Anna Bogusz–anna,bogusz@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350.
Województwo/Powiat
lubelskie / puławski
Opis
opracowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu organizowanego przez Komisje Europejską
w ramach Programu Horyzont 2020 ( Work Programme 2018-2020, Part 15 : Spereading Excellence and
Widening Participation.),
pn. ERA Chairs – WIDESPREAD-04-2019 ogłoszonego w ramach Programu HORYZONT 2020
Wniosek zostanie przygotowany w języku angielskim i będzie zgodny z założeniami i wytycznymi zawartymi
w regulaminie konkursu o numerze :Call ID H2020-WIDESPREAD- 2018-2020.
Termin składania ofert 17-09-2019
Miejsce i termin składania ofert Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
al. Partyzantów 57, godz. 12:30
24-100 Puławy
lubelskie
Termin otwarcia ofert 17-09-2019
Miejsce i termin otwarcia ofert Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
al. Partyzantów 57, godz. 12.45
24-100 Puławy
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
Branże
Obsługa przedsiębiorstw, instytucji:
  • porady, konsultacje
Specyfikacja
Link SIWZ http://zampub.piwet.pulawy.pl/index.php/zamowienia-do-30tys-euro
Wymagania
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
3.1. Ze względu na wiedzę i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej trzy (3) usługi polegające na opracowaniu projektów o charakterze naukowo – badawczym dla
jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, przy czym przynajmniej jeden z nich miał zasięg międzynarodowy i
uzyskał dofinansowanie z Programu Horyzont 2020. Przez usługę rozumie się usługę wykonaną w ramach jednej
umowy, realizowanej dla jednej instytucji/podmiotu.
Należy załączyć dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie (np. w formie listów
referencyjnych lub protokołów zdawczo-odbiorczych).
3.2. Ze względu na potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Wykonawca powinien posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli
wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wiedzę i kwalifikacje
niezbędne do wykonania zamówienia, tj. dysponuje dwiema osobami, z których przynajmniej jedna posiada:
a) wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami europejskimi
potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami na poziomie co najmniej PRINCE 2 Foundation lub
równoważnym.
b) biegłą znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem na poziomie co najmniej CAE (Certificate in
Advanced English) lub równoważnym (np. BEC Higher, TOEFL) lub dyplomem magistra filologii angielskiej.
Należy załączyć dowody potwierdzające spełnienie przez wskazane osoby wyżej wymienionych kwalifikacji i
doświadczenia (dyplomy, certyfikaty, itp.).
Wymagany termin realizacji zamówienia
maksymalnie do dnia
04.11.2019 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Cena – 100%
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
UWAGA:
ZMIANA W OGŁOSZENIU
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2019 r. godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.45.
Data dodania 11-09-2019
Ostatnia modyfikacja 16-09-2019