Drukuj PDF
Zmiana treści Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Identyfikator #9410731
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
TED
Organizator
Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
11;00
Telefon: +48 426384888
Fax: +48 426384877
Email: zamowienia@uml.lodz.pl
WWW: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Kontakt
Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Bożena Gącik, Waldemar Seliga
Tel.: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Faks: +48 426384877
Kod NUTS: PL711 Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Województwo/Powiat
łódzkie / łódzki wschodni + Łódź
Opis
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie nr VI.3 poddziałania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – Miasto Łódź. Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania wszystkich wymaganych robót i uzyskanie dla niej wszystkich decyzji i pozwoleń oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z dokumentacją powykonawczą.
Termin składania ofert 21-03-2019
Miejsce i termin składania ofert 11;00
Termin otwarcia ofert 21-03-2019
Miejsce i termin otwarcia ofert 12;00
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45000000-7: Roboty budowlane
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
71200000-0: Usługi architektoniczne i podobne
71520000-9: Usługi nadzoru budowlanego
71300000-1: Usługi inżynieryjne
71400000-2: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71540000-5: Usługi zarządzania budową
Branże
Budownictwo instalacji elektrycznych:
  • instalacje zewnętrzne
  • instalacje wewnętrzne
Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacje zewnętrzne
  • instalacje wewnętrzne wod-kan
Budownictwo wykończeniowe, remonty
  • adaptacja pomieszczeń, remonty, wykończenia, malowanie, terakota, glazura
  • wyburzenia, rozbiórki
Specyfikacja
Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Bożena Gącik, Waldemar Seliga
Tel.: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Faks: +48 426384877
Kod NUTS: PL711 Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Numeracja zgodna z SIWZ:
6.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
6.1.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.
6.1.2 Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.
6.1.3 Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.
7.4.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.4.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, z zachowaniem powyższego terminu.
7.4.2.2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp - oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
7.4.2.3. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.4.2.4. w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - składają dokumenty zgodnie z zapisem pkt 7.5 SIWZ.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 PLN).
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych i częściowych, prawa opcji, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, dynamicznego systemu zakupów, i wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Link SIWZ https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro/
Wymagania
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN brutto polegającą na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku mieszkalnego(ych), wielorodzinnego(ych) lub użyteczności publicznej lub biurowego(ych), o ścianach murowanych z cegieł, bloczków lub pustaków.
Zakres ww. robót winien obejmować co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne.
Uwaga:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa powyżej.
3. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek określony w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE, w którym zostanie on opublikowany.
W celu potwierdzeni spełniania ww. warunku Zamawiający żąda złożenia wykazu robót budowlanych (wg wzoru - Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 2 700 000,00 PLN.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE, w którym zostanie on opublikowany.
W celu potwierdzenia spełniania ww warunku Zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy warunków udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) 1 osobą na stanowisko projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
b) 1 osobą na stanowisko projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w co najmniej dwóch robotach budowlanych, polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie budynku/budynków i przynajmniej jedna z tych robót była realizowana w budynku/budynkach o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3; wymaganym jest również, aby ww. roboty obejmowały prace konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne.
Uwaga:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
5. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017 r., C-387/14).
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca bez wezwania Zamawiającego jest zobowiązany, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zakres i warunki zmian zawartych umów oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy - Załączniki nr 7 do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego i obejmujące roboty budowlane tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe; pełny zakres określono w SIWZ oraz pkt II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób - zatrudnienie osób bezrobotnych / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia - Współczynnik przenikania ciepła dla termomodernizowanych ścian zewnętrznych / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia - Współczynnik przenikania ciepła dla termomodernizowanych dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia - Współczynnik przenikania ciepła dla nowoprojektowanych okien i drzwi balkonowych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Numeracja zgodna z SIWZ:
6.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
6.1.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.
6.1.2 Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.
6.1.3 Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.
7.4.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.4.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, z zachowaniem powyższego terminu.
7.4.2.2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp - oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
7.4.2.3. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.4.2.4. w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - składają dokumenty zgodnie z zapisem pkt 7.5 SIWZ.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 PLN).
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych i częściowych, prawa opcji, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, dynamicznego systemu zakupów, i wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
PolskaAdres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
PolskaAdres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
PolskaAdres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28/01/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47165-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

15/02/2019 S33 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2019/S 033-073493

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 022-047165)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Bożena Gącik, Waldemar Seliga
Tel.: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Faks: +48 426384877
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 3 (...) - Projekt 1

Numer referencyjny: DOA-ZP-II.271.15.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie nr VI.3 poddziałania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – Miasto Łódź. Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania wszystkich wymaganych robót i uzyskanie dla niej wszystkich decyzji i pozwoleń oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z dokumentacją powykonawczą.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 022-047165

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 2, POLSKA, III piętro, pok. 15

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, POLSKA – III piętro, pok. 15.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/03/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
Data dodania 31-01-2019
Ostatnia modyfikacja 15-02-2019