Drukuj PDF
Rozbudowa zadaszenia
Identyfikator #9410697
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce
pl. Staszica 9 , godz. 09:00
Telefon: 0-41 3171693
Fax: 0-41 3171693
Email: sekretarz@daleszyce.pl
WWW: bip.daleszyce.pl/
Kontakt
Gmina Daleszyce
pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce
Województwo/Powiat
świętokrzyskie / kielecki + Kielce
Opis
Przedmiotem inwestycji rozbudowa i przebudowa zadaszenia placu targowego „Mój Rynek” zlokalizowanego w Daleszycach na działce nr ew. 2530/2. Schemat z zaznaczeniem zakresów rozbudowy i przebudowy pokazany jest w części graficznej na rysunku Z-01. Podstawowe parametry techniczne obiektu po rozbudowie i przebudowie: - długość bez zmian tj. ok. 11,70 m - szerokość ~15,74 m - wysokość bez zmian tj. ok. 2,90 m - powierzchnia zabudowy ~125,10 m2 - powierzchnia użytkowa ~125,10 m2 - kąt nachylenia połaci dachu bez zmian tj. 6⁰ Rozbudowa polegała będzie na przedłużeniu konstrukcji istniejącego dachu wiat jednospadowych do granicy działek nr ewid. 2465 oraz 2463, wykonaniu pokrycia dachowego oraz wykonaniu ściany oddzielenia ppoż w ww. granicach, przebudowa będzie się wiązała z przeniesieniem rynien oraz rur spustowych oraz wykonaniem posadzki z kostki betonowej na podbudowie. Liczba stanowisk targowych nie ulegnie zmianie Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do przetargu. Dodatkowy zakres robót: - czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia; - przeniesienia odwodnienia wraz z wykonaniem korytka ściekowego ze spadkiem w kierunku drogi; - uszczelnienie połączenia dachu placu targowego z istniejącym budynkiem; - odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni z kostki; - uszczelnienie połączenia kopuły z zadaszeniem; - roboty dodatkowe związane z przeniesieniem blatów (maksymalnie 15 roboczogodzin).
"Numer referencyjny:
GMR.ZP.271.1.2019
Termin składania ofert 15-02-2019
Miejsce i termin składania ofert Gmina Daleszyce
pl. Staszica 9 , godz. 09:00
26-021 Daleszyce
świętokrzyskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
45000000-7: Roboty budowlane
45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Branże
Budownictwo instalacji elektrycznych:
  • instalacje zewnętrzne
Budownictwo instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacje zewnętrzne
Budownictwo wykończeniowe, remonty
  • adaptacja pomieszczeń, remonty, wykończenia, malowanie, terakota, glazura
  • dekarstwo
Specyfikacja
Link SIWZ bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&det=344
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 50 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 90 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno– budowlanej Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) 2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 5. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 a) - załącznik nr 6 SIWZ 2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 3. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wadium
Tak, 2 000,00 PLN
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2019-08-30
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-15
godzina: 09:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Data dodania 31-01-2019