Zmiana treści zakup sprzętu komputerowo-mobilnego
Identyfikator #9307108
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
Escola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-891 Warszawa
Chłodna 22A/18 na adres e mail: pupile@escola.pl
Telefon: 507285829
Email: pupile@escola.pl
WWW: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13464
Kontakt
Dane kontaktowe: pupile@escola.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Krzysztof Wojewodzic
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 507285829
Województwo/Powiat
mazowieckie / warszawski
Dodatkowe lokalizacje
pomorskie / gdański + Gdańsk
Opis
Opis przedmiotu zamówienia: Escola Sp. z o.o. to firma skupiona wokół nowoczesnej technologii, specjalizująca się w budowaniu aplikacji biznesowych na rynku B2B. Zgodnie z obraną strategią Spółka zamierza rozpocząć działalność również na rynku B2C. Pierwszym produktem Firmy będzie portal (wraz z aplikacją) służący m.in. do sprawnego wyszukiwania klinik weterynaryjnych, umawiania wizyt i innych usług. Dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup sprzętu komputerowo-mobilnego niezbędnego do wdrożenia i do wprowadzenia na rynek nowego produktu.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup pierwszej tury sprzętu, który to jest niezbędnym elementem do tego abyśmy wdrożyli innowacyjny portal (wraz z aplikacją), służący m.in. do wyszukiwania i umawiania wizyt dla pupili.
Specyfikacja zamówienia:
1. Macbook Pro 15, 2.6GHz (i7)/32GB/512GB SSD/Radeon Pro 560X 4GB) - 1 szt.
2. Apple iPhone Xs (256GB) - 1 szt.
3. Zestaw komputerowy klasy PC: i7-7700 (3.6 GHz, 4.2 GHz Turbo, 8 MB Cache, 65W) lub wyższy; 32 GB DDR4-2133 (PC4-17000) lub wyższy; SSD 480 GB lub większy; Zestaw złącz, minimum: 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x LPT, 1 x PS/2, 1 x RJ45, 1 x VGA, 2 x USB,
2 x USB 3.0; Audio: Dowolny system operacyjny lub brak systemu. - 1 szt.
4. Laptop przenośny typu ZenBook, minimalne parametry: Procesor Intel Core i3-7100U (2 rdzenie, 2.40 GHz, 3 MB cache)
Pamięć RAM 8 GB DDR4 2133 MHz; Dysk twardy SSD 480 GB SATA; Matryca FullHD, matowa, 14”; Złącza, nie mniej niż: 1 x USB, 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), 1 x USB Typu-C, 1 x HDMI, 1 x Czytnik kart pamięci: 2 x USB 2.0, 1 x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe; Waga: maksymalnie 1,5kg.
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV: 30200000-1 - urządzenia komputerowe
Kod CPV: 30213300-8 - komputer biurkowy
Kod CPV: 30211000-1 Komputery wysokowydajne
Kod CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
Kod CPV 30214000-2 - Stacje robocze,
Kod CPV 30231310-3 Wyświetlacze płaskie,
Kod CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Kod CPV: 32250000-0 - Telefony komórkowe.
Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup pierwszej tury sprzętu, tj. komputery, telefony, który to jest niezbędnym elementem do tego abyśmy wdrożyli innowacyjny portal (wraz z aplikacją), służący m.in. do wyszukiwania i umawiania wizyt dla pupili.
Kod CPV: 30200000-1
Nazwa CPV: Urządzenia komputerowe
Termin składania ofert 21-12-2018
Miejsce i termin składania ofert Escola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Chłodna 22A/18 na adres e mail: pupile@escola.pl
00-891 Warszawa
mazowieckie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
30200000-1: Urządzenia komputerowe
30213300-8: Komputer biurkowy
30211000-1: Komputery wysokowydajne
30236000-2: Różny sprzęt komputerowy
30214000-2: Stacje robocze
30231310-3: Wyświetlacze płaskie
32000000-3: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32250000-0: Telefony komórkowe
48000000-8: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Branże
Komputery:
  • akcesoria, sprzęt, serwery, urządzenia sieciowe
Specyfikacja
Link SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13464
Wymagania
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oferenta na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.
c) Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zamówienia między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są zmiany, które będą prowadzić do znaczącej zmiany treści oferty Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili dokonania wyboru. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji zamówienia, które jednak nie będą miały wpływu na cenę zawartą w ofercie.

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dodatkowych zamówień wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym, polegającym na powtórzeniu podobnego zakresu dostaw.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oferenta na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.
c) Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia to 30 dni od daty wyboru dostawcy.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o wskazane poniżej kryteria:
Kryterium oceny jest Cena netto – oferta otrzyma wagę 100 pkt, jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt mniej niż poprzednia (do wartości minimalnej 0 punktów).
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Miejsce i sposób składania ofert: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
7. Oferta powinna być podpisana, a wszystkie strony oferty oraz jej załączników powinny zostać parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
8. Termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Skan sporządzonej na załączonym formularzu oferty można złożyć mailem do dnia 21.12.2018 na adres e mail: pupile@escola.pl Decyduje data wpłynięcia oferty na wskazany adres e-mail.
Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
KONTAKT:
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania ofertowego jest Pan Krzysztof Wojewodzic
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień
Data dodania 24-01-2019
Ostatnia modyfikacja 13-12-2018