Drukuj PDF
Zmiana treści Dostawa opału stałego
Identyfikator #9226074
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
44-121 Gliwice
ul. Gen. Andersa 47 o godz. 9.00
Telefon: 261111371
Fax: 261111232
Email: 4wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
WWW: 4wog.wp.mil.pl
Kontakt
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gen. Andersa 47
44-121 Gliwice
Województwo/Powiat
śląskie / gliwicki + Gliwice
Dodatkowe lokalizacje
śląskie / Katowice
śląskie / lubliniecki
opolskie / opolski + Opole
śląskie / tarnogórski
śląskie / Bytom
Opis
DOSTAWA opału stałego (węgiel kamienny – eko-groszek do celów grzewczych) dla kotłowni w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, będących w zasobach Sekcji Obsługi Infrastruktury Katowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Lubliniec, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole, Sekcji Obsługi Infrastruktury Tarnowskie Góry oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bytomiu w 2019 roku. ZADANIE NR 1 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Katowicach – kompleks wojskowy w Będzinie ul. Kościuszki 32 w 2019 roku. ZADANIE NR 2 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Lublińcu – kompleks wojskowy w Lublińcu w 2019 roku. ZADANIE NR 3 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg, paletowany) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Tarnowskich Górach – kompleks wojskowy w Tarnowskich Górach – Lasowicach ul. Częstochowska w 2019 roku. ZADANIE NR 4 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Bytomiu – kompleks wojskowy w Toszku w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostaw zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, oraz załączniki 2.1-2.4 - harmonogramy dostaw. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 09111100-0. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części: 4. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 9. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2 – opisie przedmiotu zamówienia. 10. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: ZADANIE NR 1 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Katowicach – kompleks wojskowy w Będzinie ul. Kościuszki 32 w 2019 roku.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA opału stałego (węgiel kamienny – eko-groszek do celów grzewczych) dla kotłowni w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, będących w zasobach Sekcji Obsługi Infrastruktury Katowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Lubliniec, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole, Sekcji Obsługi Infrastruktury Tarnowskie Góry oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bytomiu w 2019 roku. ZAD. nr 1: Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Katowicach – kompleks wojskowy w Będzinie ul. Kościuszki 32 w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostaw zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, oraz załączniki 2.1-2.4 - harmonogramy dostaw.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111100-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena brutto oferty100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: ZADANIE NR 2 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Lublińcu – kompleks wojskowy w Lublińcu w 2019 roku.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA opału stałego (węgiel kamienny – eko-groszek do celów grzewczych) dla kotłowni w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, będących w zasobach Sekcji Obsługi Infrastruktury Katowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Lubliniec, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole, Sekcji Obsługi Infrastruktury Tarnowskie Góry oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bytomiu w 2019 roku. ZADANIE NR 2 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Lublińcu – kompleks wojskowy w Lublińcu w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostaw zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, oraz załączniki 2.1-2.4 - harmonogramy dostaw.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111100-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena brutto oferty100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: ZADANIE NR 3 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg, paletowany) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Tarnowskich Górach – kompleks wojskowy w Tarnowskich Górach – Lasowicach ul. Częstochowska w 2019 roku.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA opału stałego (węgiel kamienny – eko-groszek do celów grzewczych) dla kotłowni w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, będących w zasobach Sekcji Obsługi Infrastruktury Katowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Lubliniec, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole, Sekcji Obsługi Infrastruktury Tarnowskie Góry oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bytomiu w 2019 roku. ZADANIE NR 3 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg, paletowany) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Tarnowskich Górach – kompleks wojskowy w Tarnowskich Górach – Lasowicach ul. Częstochowska w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostaw zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, oraz załączniki 2.1-2.4 - harmonogramy dostaw
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111100-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena brutto oferty100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: ZADANIE NR 4 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Bytomiu – kompleks wojskowy w Toszku w 2019 roku.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA opału stałego (węgiel kamienny – eko-groszek do celów grzewczych) dla kotłowni w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, będących w zasobach Sekcji Obsługi Infrastruktury Katowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Lubliniec, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole, Sekcji Obsługi Infrastruktury Tarnowskie Góry oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bytomiu w 2019 roku. ZADANIE NR 4 Dostawa węgla kamiennego (eko-groszek workowany po 25 kg) do celów grzewczych dla kotłowni eksploatowanej przez Sekcję Obsługi Infrastruktury w Bytomiu – kompleks wojskowy w Toszku w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostaw zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, oraz załączniki 2.1-2.4 - harmonogramy dostaw.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09111100-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena brutto oferty100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
4WOG.1200.2712.82.2018
Termin składania ofert 27-11-2018
Miejsce i termin składania ofert 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gen. Andersa 47 o godz. 9.00
44-121 Gliwice
śląskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
09111100-1: Węgiel (minerał)
Branże
Stacje paliw:
  • dostawa węgla
Specyfikacja
Link SIWZ https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/eon9-pn4wog12002712822018-dostawa-opau-staego-dla-kotowni-w-kompleksach-wojskowych-administrowanych-przez-4-wojskowy-oddzia-gospodarczy-w-gliwicach/
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą: - formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, - pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik,
Wadium
Nie
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2019-12-14
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 100,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Tak
Uwagi
Adres:
4 Wojskowy Oddział Gospodarcz, ul. Gen. Andersa 47, 44 - 121 Gliwice(kancelaria jawna), budynek nr 7. W 4 WOG obowiązuje system przepustkowy, należy uwzględnić czasd dojścia z biura przepustek do kancelarii jawnej. Wszystkie oferty złożone po tym terminie będą zwrócone bez otwierania.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-27
godzina: 09:00
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: A. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47 tel. 261 111 371 B. pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest Pan ppłk Wojciech GĘBKA, kontakt: 261 111 601 *; C. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. Dostawa opału stałego dla kotłowni w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach. ZNAK SPRAWY 4WOG.1200.2712.82.2018./ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; D. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; E. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; F. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; G. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; H. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; I. nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą: - formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, - pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik,
Data dodania 16-11-2018
Ostatnia modyfikacja 19-11-2018