zakup nowych środków trwałych autoklawu elektrycznego
Identyfikator #9183990
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
zapytanie o cenę
Źródło informacji
internet
Organizator
JOYFOOD K. LEWANDOWSKI SP. J.
93-231 Łódź
gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225 osobiście, pocztą lub na adres email edyta.klosinska@joyfood.pl
Telefon: 510870418
Email: edyta.klosinska@joyfood.pl
WWW: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146515
Kontakt
Dane kontaktowe: edyta.klosinska@joyfood.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Edyta Kłosińska
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 510870418
Województwo/Powiat
łódzkie / łódzki wschodni + Łódź
Opis
Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest wykonanie i dostawa środków trwałych
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie autoklawu pionowego o pojemności 125 dm3 lub 150 dm3, zasilanego elektrycznie, ładowanego od góry
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie autoklawu pionowego o pojemności 125 dm3 lub 150 dm3, zasilanego elektrycznie, ładowanego od góry
Kod CPV: 33191110-9
Nazwa CPV: Autoklawy
Termin składania ofert 07-11-2018
Miejsce i termin składania ofert JOYFOOD K. LEWANDOWSKI SP. J.
gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225 osobiście, pocztą lub na adres email edyta.klosinska@joyfood.pl
93-231 Łódź
łódzkie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
33191110-9: Autoklawy
Branże
Maszyny i urządzenia, linie technologiczne:
  • dla przemysłu spożywczego
Specyfikacja
Link SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146515
Wymagania
Oferta musi być złożona w języku polskim i zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do Informacji o zamówieniu lub własny formularz wykonawcy z zastosowaniem informacji zawartych w zapytaniu ofertowym .
b) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy,
c) Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem rejestrowym i przepisami prawa.
d) Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za zgodność z oryginałem w sposób czytelny.
1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę
b) Okoliczności siły wyższej
c) Zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
d) Otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalające dodatkowe postanowienia do których wykonania zamawiający
zostanie zobowiązany
e) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT — strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do
obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć
Oferta musi być złożona w języku polskim i zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do Informacji o zamówieniu lub własny formularz wykonawcy z zastosowaniem informacji zawartych w zapytaniu ofertowym .
b) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy,
c) Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem rejestrowym i przepisami prawa.
d) Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za zgodność z oryginałem w sposób czytelny.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Dostawa powinna zakończyć się do 31.01.2019
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium :
- Cena – 60%
- Gwarancja na urządzenia - 15%
- Czas reakcji serwisowej – 15%
- Czas realizacji zamówienia – 10%
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:
Cena:
Pb(C) = (Cn : Cb) x 60%
- opis:
Pb(C) - ilość punktów
Cn - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej
Gdzie:
1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.
Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia netto.
Gwarancja:
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji, wyrażonym w pełnych miesiącach licząc od daty odbioru końcowego otrzymuje 15 punktów.
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:
(G) = (Gn : Gb) x 15 = ilość punktów
Opis:
Gn - Ilość miesięcy z oferty badanej
Gb - Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji
Czas reakcji serwisowej
Oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisowej (w miejscu realizacji zamówienia), wyrażonym w pełnych godzinach otrzymuje 15 punktów.
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:
(CR) = (CRn : CRb) x 15 = ilość punktów
Opis:
CRn - Czas z oferty z najkrótszym czasem reakcji
CRb - Czas z badanej oferty
Czas realizacji zamówienia:
Oferta z najkrótszym Terminem Realizacji, wyrażonym w pełnych dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie otrzymuje 10 punktów.
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:
(Tr) = (Trn : Trb) x 10 = ilość punktów
Opis:
Trn - Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji
Trb - Ilość dni z oferty badanej.
Składanie ofert wariantowych Brak danych
Składanie ofert częściowych Brak danych
Uwagi
Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać osobiście w siedzibie JOYFOOD Krzysztof Lewandowski Spółka Jawna ul. Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź do dnia 07.11.2018 r., pocztą (liczy się data otrzymania) lub na adres email edyta.klosinska@joyfood.pl
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień
Data dodania 31-10-2018