Drukuj PDF
Zmiana treści Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu inwestycyjnego
Identyfikator #9183701
Więcej informacji
Kategoria
Przetargi
Forma
nieograniczony
Źródło informacji
BZP
Organizator
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu
61-855 Poznań
Mostowa 6, godzina: 10:30
Telefon: 61 852 96 25,
Fax: 61 851 63 67
Email: sekretariat@wsck.pl ,
WWW: www.wsck.pl/bip-wsck/
Kontakt
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu
Mostowa 6
61-855 Poznań
Województwo/Powiat
wielkopolskie / poznański + Poznań
Opis
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją procesu inwestycyjnego dla inwestycji pn.„Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6”. Nadzór inwestorski oraz koordynacja procesu inwestycyjnego dotyczy inwestycji obejmującej wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, obejmujących branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną (instalacje: wodne, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektryczną (instalacje elektryczne) i teletechniczną (instalacje: LAN, systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu alarmu pożarowego, monitoringu wizyjnego i telewizyjną). Budynek znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytków A 231 decyzją z dnia 14.03.1980 r. Podstawowe dane dotyczące przebudowywanego budynku: 1) kubatura w m3 - 14945; 2) powierzchnia użytkowa w m2 - 3498; 3) ilość kondygnacji - 7.
"Numer referencyjny:
WSCK2.A.381.1.2018
Termin składania ofert 09-11-2018
Miejsce i termin składania ofert Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu
Mostowa 6, godzina: 10:30
61-855 Poznań
wielkopolskie
Orginalna treść ogłoszenia Pokaż pełną treść ogłoszenia
CPV
71247000-1: Nadzór nad robotami budowlanymi
Branże
Budownictwo – usługi:
  • nadzór obiektów
Specyfikacja
Link SIWZ http://www.wsck.pl/bip-wsck/
Wymagania
III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1) inspektorem nadzoru robót branży ogólnobudowlanej tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada minimum 15-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła co najmniej 2-krotnie funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy w trakcie rozbudowy lub nadbudowy lub przebudowy budynku znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej lub zabytkowego w każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót i w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy dla każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót; 2) inspektorem nadzoru robót branży ogólnobudowlanej tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła co najmniej 2-krotnie funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy w trakcie budowy lub rozbudowy lub nadbudowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej części dobudowanej lub nadbudowanej lub przebudowywanej budynku nie mniejszej niż 2000 m2 i ilości kondygnacji nie mniejszej niż 3 w każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót i w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy dla każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót; 3) inspektorem nadzoru robót branży sanitarnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót branży sanitarnej dla co najmniej 2 robót, których zakres obejmował wykonanie instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i gazowej dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000m2 i ilości kondygnacji nie mniejszej niż 3 w każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót i w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy dla każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót; 4) inspektorem nadzoru robót branży elektrycznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót branży elektrycznej dla co najmniej 2 robót, których zakres obejmował wykonanie instalacji elektrycznej dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m2 i ilości kondygnacji nie mniejszej niż 3 w każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót i w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy dla każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót; 5) inspektorem nadzoru robót branży telekomunikacyjnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót branży telekomunikacyjnej dla co najmniej 2 robót, których zakres obejmował wykonanie instalacji telekomunikacyjnych lub teletechnicznych dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m2 i ilości kondygnacji nie mniejszej niż 3 w każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót i w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy dla każdej z nadzorowanych lub kierowanych robót. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji określonych w pkt. 3 - 5.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem dotyczącym oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7). 1) Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną - informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że osoba ta nie została skazana za przestępstwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz nie została skazany na karę aresztu za wykroczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert. Przedmiotową informację z KRK dotyczącą również innego podmiotu lub podwykonawcy będących osobami fizycznymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 2) Jeżeli wykonawca jest osoba prawną - informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, potwierdzające odpowiednio, że nie zostały one skazane za przestępstwo w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz, że nie zostały skazane na karę aresztu za wykroczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania oferty. Przedmiotowe informacje z KRK dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy będących osobami prawnymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 3) Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 4) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445). Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 5) Jeżeli wykonawca jest podmiotem zbiorowym - informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że wobec wykonawcy sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania oferty. Przedmiotową informację dotyczącą również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 6) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 7) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 8) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa III.3) niniejszego ogłoszenia wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. 9) Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną - oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 10) Jeżeli wykonawca jest osobą prawną - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec osób, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, prawomocnego wyroku sądu skazującego na karę ograniczenia wolności lub grzywny za wykroczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 11) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 12) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Przedmiotowe zaświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenie lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 13) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Przedmiotowe zaświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenie lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy potwierdzające, że osoby wskazane jako inspektorzy nadzoru posiadają wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, b) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 uPzp - dokument ten winien być złożony w formie oryginału. 4) Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.
Wadium
Tak, 9 000,00 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2020-11-30
Termin związania z ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej I 5,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej II 5,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej 5,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży elektrycznej 5,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej 5,00
Przyjazd na plac budowy 5,00
Ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie 10,00
Składanie ofert wariantowych Nie
Składanie ofert częściowych Nie
Uwagi
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08
godzina: 13:30
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny oferty brutto. 2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku PKO BP S. A. nr 76 1020 4027 0000 1402 1463 4614, z adnotacją „Zabezpieczenie - Umowa nr WSCK2.A.381.1.2018”; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, b) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 uPzp - dokument ten winien być złożony w formie oryginału. 4) Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.

Ogłoszenie nr 500265970-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.

Ogłoszenie nr 500265970-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 642832-N-2018
Data: 30/10/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 30227872400000, ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 852 96 25, e-mail sekretariat@wsck.pl , faks 61 851 63 67.
Adres strony internetowej (url): http://www.wsck.pl/bip-wsck/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-08, godzina: 13:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-09, godzina: 10:30
Data dodania 30-10-2018
Ostatnia modyfikacja 06-11-2018